Béketüntetés 

„Azért jöttünk ide, az amerikai nagykövetség elé, hogy világosan hallják, amit mondunk! Nem akarunk háborút sem Amerika, sem a NATO érdekében! Mi békében és jó viszonyban akarunk élni Oroszországgal!”

Békeszerető emberek közös tüntetése Budapesten, civil szervezetek rendezésében.

Simó Endre, a Magyar Békekör elnökének beszéde.

Köszöntöm önöket a Magyar Békekör nevében! Fontos, hogy együtt vagyunk sokféle világnézetű, hitvallású, vérmérsékletű emberek közös ügyünkért, hazánk békéjének megvédéséért azokkal szemben, akik a mi békénket is készek volnának feláldozni, ha hagynánk, mint tették Ukrajnával is. A sors azt a feladatot rótta ránk, békeszerető magyar emberekre, hogy ne hagyjuk magunkat többé lépre csalni, és vérünket hullatni idegen érdekekért. Okuljunk a történelemből, és ne higgyünk olyanok szirén hangjának, akik szövetségeseinknek vallják magukat, pedig nekik csak térkép e táj.

Azért jöttünk ide, az amerikai nagykövetség elé, hogy világosan hallják, amit mondunk! Nem akarunk háborút sem Amerika, sem a NATO érdekében, melynek önök, amerikaiak parancsolnak! Mi békében és jó viszonyban akarunk élni Oroszországgal! Itt Közép-Európában békében akarunk élni Kelettel és Nyugattal egyaránt! Nem ellenségei vagyunk önöknek, amerikaiaknak, hanem partnerei szeretnénk lenni a kelet-nyugati együttműködésben, egy olyan biztonsági rendszer megvalósításában, amelyben minden érintett fél elismeri a többiek biztonsághoz való jogát, és törvényben szavatolja is azt. Ezt többször is szerettük volna az önök kifejezésére juttatni személyesen is, de hiába kopogtattunk az önök ajtaján! Ha egyáltalán bejutottunk erődítményük recepciójáig a tankcsapdákon keresztül. Jártak már az orosz nagykövetségnél? Láttak ott hasonló akadályokat és torlaszokat? Pedig nem az oroszok a szövetségeseink, hanem önök! Vagy nem? Mitől félnek? Attól, hogy másokkal is békében és jó viszonyban akarunk élni? Nem kaptunk választ Biden elnöknek írt levelünkre sem, melyben felhívtuk a figyelmét országunk földrajzi fekvéséből fakadó nemzeti érdekeinkre. Úgy viselkednek, mintha saját érdekeiken és céljaikon kívül másoknak nem is volna nemzeti érdeke! Ha pedig volna is, alá kell rendelnie az amerikai érdekeknek.

Ezt a háborút el lehetett volna kerülni, ha önök is akarták volna. De sem az önök kormánya, sem a mögötte meghúzódó Deep State nem akarta. Önök háborút akartak a szomszédunkban. Arra biztatták az önök segédletével 2014-ben puccsal hatalomra került kijevi csoportot, hogy ne hajtsa végre a minszki megállapodásokat, ne adjon autonómiát a Donbásznak. Megtagadták Oroszországtól amit maguknak megkövetelnek: a biztonságot. Oroszország azt kérte, hogy a NATO vessen véget keleti terjeszkedésének, Ukrajna ne lehessen katonai tömb tagja, hanem legyen semleges. Az önök kormánya elutasította a kérést. Oroszország kérte, hogy ne telepítsenek támadó fegyvereket Ukrajnába, de önök telepítettek, és még olyan szakértőket is oda küldtek, akik atomfegyver használatára képezték ki az ukrán hadsereget. Moszkva azt is kérte, hogy vonják ki a NATO erőket és fegyverzetet azokból az országokból, köztük Magyarországról, amelyek 1997 után váltak az atlanti tömb tagjává. Ezt is visszautasították. S közben megállás nélkül provokálták Oroszországot szárazföldön, tengeren és levegőben.

Aki éjjelente betöri szomszédjának ablakát, annak számolnia kell azzal, hogy az áldozat nem bíróságtól fog igazságot kérni, különösen akkor nem, ha a bíróság a tettes befolyása alatt áll, hanem maga fog érvényt szerezni jogának, hogy zaklatástól mentesen élhessen. Jól helyben hagyja zaklatóját, nehogy még egyszer eszébe jusson betörni az ablakát. Most ennek a helybenhagyásnak a pillanatait éljük. Egyidejűleg az is kap egyet, aki a tettest felbíztatta. Tettes és megbízója most az áldozat pózában tetszeleg. Agresszornak tünteti fel azt, akivel szemben agresszíven viselkedtek, és megelégelte, hogy nem hagyják békén. Tudhatták, mi fog következni! Moszkva előre jelezte, mit fog tenni, ha a szép szó nem vezetne eredményre.

Zaklató és felbujtója most emberi jogaira és megsértett testi épségére hivatkozik, és el akarja hitetni a világgal, hogy a szabad világ és a demokrácia védelmében viselkedett agresszíven.

Biden elnök Úr, miféle szabadságeszme nevében lehet fenyegetőzni, és zaklatni másokat?

Miféle szabad világ nevében lehet elvitatni országok és népek jogát a biztonságos léthez, a normális fejlődéshez, a boldoguláshoz?

Mitől szabad az a világ, amelynek vezető állama fegyvereladásban és háborúzásban érdekelt?

Mitől volna demokratikus az ukrán rendszer, amely tagadja az Ukrajnát alkotó népek és nemzetiségek nyelvi, kulturális, etnikai és vallási identitását, és egységes nemzetállamnak kiáltja magát ki?

Miféle szabadságról és demokráciáról van szó ott, ahol őshonos és másodrendű állampolgárokra, etnikumokra tagolják a népet, és faji alapon megkülönböztetik őket?

Miben áll a szabadság és a demokrácia egy olyan országban, ahol a magyar, a ruszin, az orosz, és mások csak akkor szólhatnak anyanyelvükön, amikor a törvény megengedi?

Miféle szabad világ az, amely eltűri, hogy a „demokratikus Ukrajna” hadserege legyilkoljon 13 ezer oroszt, aki nem volt hajlandó alávetni magát az amerikai támogatást élvező kijevi rezsimnek?

Miféle szabadságeszme vezérli azt, aki magát tekinti a szabadság és a demokrácia letéteményesének, megköveteli, hogy mások az ő modelljéhez igazodjanak, s ha mégsem akarnának, erőszakot alkalmaz velük szemben?

Ez az önkény szabadsága! A demokráciával való visszaélés szabadsága!

Amerika beteg, és megfertőzte szomszédunkat, Ukrajnát is. Magam, az elmúlt években azt tapasztaltam, hogy az amerikai birodalom hanyatlásával párhuzamosan felerősödött azoknak a globális fináncköröknek a nézete, amelyek szerint az Egyesült Államok hibát követett el, hogy a II. világháborúban nem Hitlerrel lépett szövetségre a Szovjetunióval szemben, hanem a Szovjetunióval lépett koalícióra a náci Németország ellen. Hisznek abban, hogy Oroszországot meg lehet hódítani, fel lehet darabolni és felosztani egymás között. Az alsóbbrendű fajnak tekintett oroszokat az Urálon túlra deportálnák, vagy egyszerűen kiirtanák. Színtiszta náci fajelmélet! Tervüket alátámasztja az a több száz biológiai laboratórium, amely Oroszország és Kína körül létesült, és amelyek közül több tucatra Ukrajnában is fény derült. Ezekben a laboratóriumokban biológiai fegyverkutatás folyt. Mikroorganizmusokkal, rovarokkal, és a patogén anyagok elterjesztésére alkalmas emlősökkel és szárnyasokkal kísérleteztek. Biológiai fegyverkomponenseket állítottak elő. Drónokkal történő permetezésről, embereken végzett kísérletezésről is dokumentumok kerültek elő. A laboratóriumokat a Pentagon, az amerikai védelmi minisztérium üzemelteti. Írásos bizonyíték került elő Biden elnök Hunter nevű fiának érdekeltségéről a biofegyver kutatásban.

A mariupoli Azovstal acélmű alatt működő 1. számú biológiai  laboratórium vezetőjét, Trevor John Cadieu kanadai tábornokot, aki szökni próbált a katakombából, letartóztatták és Moszkvába vitték, hogy a törvény előtt vonják felelősségre. Minderről a nyugati média hallgat. Mert hallgatnia kell. Az az újságíró, aki objektíven szeretne tájékoztatni, még saját szerkesztőségében is cenzúrába ütközik, ha pedig tovább próbálkozik, rövid úton repül. Az objektivitásukra egykoron oly büszke nagy nyugati hírügynökségek és sajtóorgánumok kénytelenek hamis információkat közölni az ukrajnai konfliktusról. Nemcsak okait hallgatják el, hanem hazudniuk is kell, ha nem akarják, hogy lekapcsolják őket a netről. Csak az lehet igaz, amit a hatalom annak tart. Így fordulhatott elő, hogy az oroszok háborús bűntettének tüntették fel, amit az ukrán neonácik követtek el a mariupoli színház felrobbantásával, és a bucsai vérengzéssel. Videofelvételekből, tanúvallomásokból ma már közismert, hogy a bucsai megrendezett színjáték volt: máshonnan odaszállított holttesteket terítettek az úttestre a hatás kedvéért. Az előadást főleg britek rendezték olyan civilek holttestével, akiket a dicső ukrán sereg élő pajzsnak használt lakóházakban, iskolákban, kórházakban. Véglegesítés alatt az a vizsgálóbizottsági jelentés, amely konkrét adatok és szemtanúk vallomása alapján bizonyíthatja, hogy a mariupoli színházat sem az oroszok robbantották fel, 600 civil halálát okozva, hanem a hírhedt azovista neonácik, akik most utolsó csepp vérükig védik az Azovstalt, és a földalatti rendszer PIT-404 szektorában rekedt NATO tiszteket és a titkos biofegyver labor illetékeseit.

Lám-lám, mire vetemedik a szabad világ, midőn egy maroknyi csoport profitérdeke szembekerül a szabadságeszmével! Port hintenek, megtévesztenek, hazudnak a szemünkbe. Mindezt a demokrácia védelmezőinek színeiben.

Noha a Békekör tisztában van azzal, mi miért történt, és miért volt kénytelen katonai eszközökhöz nyúlni Oroszország, nem azért vagyunk itt, hogy igazoljuk a háborút, mely eddig több tízezer katona, 2500 civil, köztük 225 gyermek életébe került, hanem azért, hogy kiutat mutassunk belőle.

A béke neve a kiegyezés. Amerikának és a NATO-nak el kell ismernie Oroszország és Kína jogát a biztonsághoz! Tudomásul kell vennie, hogy többé nem diktálhat a népeknek, legkevésbé az oroszoknak és a kínaiaknak, hanem tisztelettudóan kell viszonyulnia hozzájuk. Egyenjogú partnerként kell tárgyalnia velük. S a jövőt az egyoldalú előnyök helyett a kölcsönös előnyökön nyugvó békés együttműködésre kell építenie velük közösen.

Tudomásul kell venni, hogy biztonságunk egy és oszthatatlan! Senkinek sincs joga saját biztonságát mások kárára érvényesíteni! A nyugati nagyhatalmak ezt egyelőre még nem hajlandók tudomásul venni. De rá fognak kényszerülni! Sajnos, a tények változatlanul azt mutatják, hogy azok a csoportok, amelyek hozzászoktak ahhoz, hogy New-York-i, Los Angeles-i és chicagói felhőkarcolók irodáiból döntsenek országok és népek sorsáról, maguktól nem mondanak le privilégiumaikról, nem adják fel hegemóniájukat, ha csak nem kényszerítik őket rá erővel!

Ukrajna ennek a világméretű harcnak a színtere. Stáció a békés együttélés és együttműködés világrendje felé vezető úton. Ha Ukrajnát sikerül demilitarizálni, nácitlanítani, és semlegességre kényszeríteni, ha sikerül szavatolni az ott élő népek, köztük a magyarság egyenjogúságát és önállóságát egy föderáció keretében, a Nyugat kénytelen lesz tudomásul venni, hogy az emberiség jövőjét többé nem azok formálják, akik csak beszélnek szabadságról, demokráciáról és emberi jogokról, s közben az ellenkezőjét teszik, hanem azok, akik érvényt is akarnak szerezni nekik. Szerencsére egyre többen akadnak, akik ezt Nyugaton is megértik, bár hangjukat még elfojtják.

Mi, magyarok azzal szolgálhatjuk a legjobban a béke ügyét, ha nem engedünk semmilyen háborús kísértésnek és uszításnak, hanem a magunk urai maradunk!  Elvárjuk Orbán Viktortól, hogy legyen következetes, és ne engedje belesodorni hazánkat egy háborúba! Bátornak tartjuk a miniszterelnök kiállását azokkal a szövetségeseinkkel szemben, akik rossz szemmel nézik a magyar nemzeti érdeket képviselő szuverén politikát! Még bátrabbnak tartanánk, ha a kormány nemcsak fegyverek közvetlen eljuttatását tiltaná meg Ukrajnának, hanem Magyarországon keresztül más NATO államokba történő közvetett célba juttatását, a tranzitvállalkozást is! A kormány folytasson semleges politikát annak dacára is, hogy Magyarország a NATO tagja! Felszólítjuk a magyar kormányt, vétózza meg Finnország és Svédország csatlakozását a NATO-hoz, mint ahogyan vétót emelt Ukrajna felvétele ellen is. Ezzel segítenénk a finn és a svéd népnek is, hogy semleges maradhasson, és ne ránthassák bele a konfliktusba ugyanazok, akiktől Magyarországnak is óvakodnia kell. A Magyar Békekör egyetért és támogatásáról biztosítja a kormányt, személy szerint Orbán Viktort abban, hogy ellenáll az Európai Unió orosz olajimport behozatali tilalmára vonatkozó tervének, bírálja az oroszellenes nyugati szankciópolitikát, mert tisztában van vele, hogy visszaüt ránk, és mindazokra, akik elkövetik.

Szeretnénk, ha külpolitikánk felnőne a kor követelményeihez, merítene a hetvenes évek magyar diplomáciájának tapasztalatából, amikor Budapest tárgyalóasztalhoz ültette a hidegháborúban egymásnak feszülő feleket, és útba indította a helsinki együttműködési folyamatot. Ezt kell tennünk most is! Árokásás helyett hidat kell építenünk! Tető alá kell hozni egy olyan nemzetközi konferenciát, amelynek célja a kollektív biztonság és az együttműködés európai és nemzetközi rendszerének megalapozása. Merjünk nagyok lenni újra! Megmutatni, milyen világra szóló dolgokra képes a mi népünk! A hídverésben számíthat a kormány a Magyar Békekörre.

Nemzetünk hírnevéhez méltó az ukrajnai menekültekkel szemben tanúsított emberséges, segítőkész magatartás! A Békekör jelenleg is adománygyűjtést folytat az ukrajnai menekültek megsegítéséért.

Készek vagyunk segíteni a kormánynak az ország békéjét és biztonságát szolgáló semleges politika érvényre juttatásában. Azt akarjuk, hogy a közszolgálati média adjon teret a békeszerető magyar ember véleményének és hangjának, mert a béke nem csak a kormány ügye, hanem népünké és nemzetünké! Mindnyájunké!

2022. május 9.